THÔNG BÁO

Tóm tắt các thông tin, nội dung quan trọng nhất của bài giảng giúp Bạn hiểu sơ qua kiến thức trước khi bắt đầu học.
Lời nói gián tiếp - The Reported Speech

1. Định nghĩa câu gián tiếp (câu tường thuật): là cách nói dùng để tường thuật hay kể lại cho ai đó nghe những gì người khác nói hoặc đang nói.
2. Cách chuyển từ lời nói trực tiếp (direct speech) sang gián tiếp (indirect speech).
a. Động từ của mệnh đề chính (MĐC) ở thì hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành hoặc tương lai đơn thì câu trích dẫn chỉ đổi đại từ.
b. Động từ ở MĐC ở thì quá khứ đơn thì trong lời trích dẫn đổi thì, các từ (cụm từ chỉ thời gian), vị trí, đại từ.
- Thay đổi thì của động từ:

Directed Speech Indirected Speech
Present simple
 
 Past simple
Present continuous
 
 Past continuous
Present perfect
 
 Past perfect
Present perfect continuous
 
 Past perfect continuous
Past simple
 
Past perfect
 
Simple future
 
 Future in the Past
 

- Thay đổi đối với các động từ khuyết thiếu (Modal Verbs):
+ Must --> had to/ would have to.
+ Can -->could/ be able to.
- Thay đổi tính từ và trạng từ:

Direct speech Indirect speech
Today That day
Now Then
This That
Here There
Yesterday The day before
Tomorrow The day after / the following day
Ago Before
Next week The week after/ the following week
These Those

 Trường hợp đặc biệt : Chuyển từ trực tiếp sang gián tiếp, không đổi thì ở MĐP mặc dù MĐC ở thì quá khứ đơn khi có: could, would, should, might, used to, ought to, would rather, had better, etc.

Học tiếp